Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego

Regulamin korzystania z wiaty biesiadnej.

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 

 1. Właścicielem obiektu jest Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”, a właścicielem terenu bezpośrednio do niego przylegającego jest Gmina Nędza.
 2. Obiektem wraz z terenem dysponuje i zarządza Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”.
 3. Wiata, jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 4. Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Termin korzystania z wiaty przez grupy zorganizowane należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia Tel. +48 889 565 455.
 6. Wiata udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 23.00. po 23.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.
 7. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 8. Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 9. Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
 10. Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym ( murowany grill).
 11. Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności,
  • po zakończeniu grillowania oraz pobytu po wiatą osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
  • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
  • w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
  • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska.
 12. Przebywającym pod wiatą jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 13. Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu.
  W związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić je Zarządowi Stowarzyszenia przed wejściem na teren.
 14.  Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 15. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą.
 16. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 17. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo wyprosić korzystających bez podania przyczyny.
 18. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania wiaty należy zwracać się do Prezesa Stowarzyszenia.
 19. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

      Za nie przestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń
     (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz.114 z póź. zm.).

      Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

 

 

                                                                                                                                                                                         ZARZĄD STOWARZYSZENIA BABICZOK.

                                                                                                       

 

 

 

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powered by Webnode